Inleiding

Etikett* is een product van CommV Amusee.

Deze privacyverklaring is van toepassing op Etikett, met maatschappelijke zetel te La Vignette 22, 3000 Leuven en met ondernemingsnummer BE 1005 489 033 (“CommV Amusee”) en enige verbonden onderneming die de bezoekersinformatie verzameld via de website www.etikett.beer (de “Website”) zou beheren en/of gebruiken.

Door de Website te bezoeken, zich op de Website te registreren of persoonsgegevens mee te delen via de Website, stemt de bezoeker in met het gebruik van deze persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. De bezoeker dient hierbij in aanmerking te nemen dat deze Website verwijzingen kan bevatten naar andere websites die niet beheerd worden door CommV Amusee, waarvoor CommV Amusee niet verantwoordelijk is en die niet vallen onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring. Het is aangewezen om de inhoud en privacyverklaringen van deze andere websites na te gaan om meer informatie te verwerven omtrent de verwerking van persoonsgegevens door deze andere websites.

Het gebruik van de Website houdt in dat de bezoeker instemt met het verzamelen, verwerken, gebruik en doorgifte van zijn persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Dergelijke aanvaarding en instemming zal geacht worden om te voldoen aan alle schriftelijke vereisten onder enige toepasselijke wetgeving, niettegenstaande dat deze privacyverklaring schriftelijk en elektronisch werd aanvaard. De registratie door CommV Amusee van de datum waarop de bezoeker deze privacyverklaring aanvaardt, en de data van alle toekomstige wijzigingen van deze privacyverklaring, zal gelden als bewijs van de toepasselijke datum.

Indien de bezoeker vragen heeft inzake deze privacyverklaring, kan hij deze per e-mail richten aan gdpr@teeville.eu. Hij kan deze tevens per post richten aan CommV Amusee op het volgende adres: La Vignette 22, 3000 Leuven

 

De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is CommV Amusee, met maatschappelijke zetel te La Vignette 22, 3000 Leuven en met ondernemingsnummer BE 1005 489 033 (“CommV Amusee”) en enige verbonden onderneming die de bezoekersinformatie verzameld via de website www.etikett.beer (de “Website”) zou beheren en/of gebruiken.


Persoonsgegevens

Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die CommV Amusee nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby's, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;  
 • Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres);
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met CommV Amusee over uw ervaring met Etikett producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Etikett producten); en
 • Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met CommV Amusee (en mogelijk anderen).

 

Hoe Persoonsgegevens worden verkregen

 • Via uw browser: Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers, zoals uw MAC (Media Access Control)-adres, computertype (Windows of Macintosh), beeldschermresolutie, de versie van uw besturingssysteem en type en versie van uw internetbrowser.
 • Gebruik van cookies: Cookies laten een webserver gegevens overdragen naar een computer voor het bijhouden van informatie en andere doeleinden. Wij gebruiken cookies en andere technologie onder andere om u beter van dienst te kunnen zijn met beter aangepaste informatie, om uw toegang tot en gebruik van de Site blijvend mogelijk te kunnen maken en om u persoonlijke marketing te sturen. Als u niet wilt dat informatie wordt verzameld met behulp van cookies is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers waarmee u het gebruik van cookies kunt uitschakelen. Sommige functies van de Site werken mogelijk niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.
 • Gebruik van pixel tags, web beacons, clear GIFs of soortgelijke technologie: Deze kunnen worden gebruikt met sommige pagina's van de Site en e-mailberichten met html-opmaak om, onder andere, de acties van Site-gebruikers en e-mailontvangers na te gaan, het succes van marketing van Teeville te meten en statistieken op te bouwen over gebruik van de Site en beoordeling van gebruikers.


Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna samen de “Wetgeving inzake Verwerking”) eens deze in werking is getreden.

In deze verklaring zullen de begrippen “persoonsgegevens”, “verwerker”, verwerkingsverantwoordelijke”, “betrokkene” en “verwerking” dezelfde betekenis hebben als in de Wetgeving inzake Verwerking.

CommV Amusee treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker en zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.
 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief en telefoon.
 • Producten: om de producten van CommV Amusee te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en
 • Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop CommV Amusee dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de CommV Amusee sites te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als "gerichte reclame" of "remarketing". Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.
 • Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over CommV Amusee, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. e-mail en online reclame) en via de post. CommV Amusee verzekert dat haar marketingactiviteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en neemt de nodige maatregelen opdat de nodige toestemmingen worden verkregen alvorens de bezoeker e-mails te sturen met informatie omtrent CommV Amusee.
 • Website: om de website en het gebruik ervan te verbeteren. 

 

Delen van persoonsgegevens

Hoewel CommV Amusee persoonsgegevens kan meedelen aan dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor rekening van CommV Amusee als verwerker, zal CommV Amusee geen persoonsgegevens van bezoekers delen met derde partijen voor doelstellingen anders dan aangegeven bij het verzamelen van de persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld binnen de CommV Amusee organisatie of aan derde partijen voor de hierboven vermelde doelstellingen. Een lijst met dergelijke ontvangers is beschikbaar bij aanvraag gericht aan La Vignette 22, 3000 Leuven.

Dit kan doorgifte buiten de Europese Unie omvatten, met inbegrip van landen die mogelijks niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als landen binnen de Europese Unie. CommV Amusee zal de nodige maatregelen nemen opdat de persoonsgegevens onderworpen blijven aan een gepast beschermingsniveau overeenkomstig de Wetgeving inzake Verwerking voor de doelstellingen hierboven vermeld. Door persoonsgegevens aan CommV Amusee mee te delen via de Website, stemt de bezoeker in met dergelijke doorgiften.

Voor zover dit gepast of vereist zou zijn, kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan de bevoegde overheden of aan derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk zou zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving of voor de doelstellingen zoals hierboven vermeld.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor bovenvermelde doeleinden.


Uw rechten

Recht op informatie, toegang ,correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

Voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming, het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;

Bovenvermeld recht op inzage en rectificatie kan worden uitgeoefend door CommV Amusee te contacteren op bovenvermeld e-mailadres of postadres.


Recht van verzet

Elke bezoeker heeft het recht om, zonder opgave van redenen, zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze worden aangewend voor direct marketing. Hiervoor kan, zonder enige kost, een bericht worden gericht aan:

 • contact@etikett.beer
 • La Vignette 22, 3000 Leuven

De bezoeker kan op elk ogenblik verzoeken om niet langer dergelijke informatie te ontvangen.

 

Recht op klacht

Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

www.privacycommission.be

 

Gegevensbeveiliging

CommV Amusee heeft de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, met inbegrip van de huidige standaard inzake technologie en beveiliging om de persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of illegale vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, niet-toegestane toegang, bekendmaking, doorgifte, misbruik en tegen enige andere niet-toegestane vorm van verwerking, zoals vereist onder de Wetgeving inzake Verwerking.


Bescherming en maatregelen

CommV Amusee neemt alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de bezoeker worden meegedeeld, te verzekeren. Elke bezoeker erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de Website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is. Voor zover dit mogelijk zou zijn onder de toepasselijke wetgeving, stemt de bezoeker ermee in dat CommV Amusee niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker zou leiden door een illegaal of foutief gebruik van zijn persoonsgegevens door derden die hiervoor niet de toestemming zouden hebben.

 

Bescherming van privacy van minderjarigen

CommV Amusee is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in de online wereld. De Website is niet ontworpen voor of gericht aan minderjarigen.

CommV Amusee verkoopt geen producten gericht aan minderjarigen. Indien de bezoeker minderjarig is, mag de Website uitsluitend worden bezocht onder toezicht van een ouder of voogd.

 

Vragen

Vragen inzake de privacy bij het bezoeken van de Website kunnen gericht worden aan CommV Amusee.

 

Update van deze privacyverklaring

Indien CommV Amusee haar privacypraktijken zou wijzigen, zal een aangepaste versie van deze privacyverklaring deze wijziging weerspiegelen en zal de bezoeker in kennis worden gebracht van deze wijzigingen door de “datum van inwerkingtreding” bovenaan deze privacyverklaring te wijzigen. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de bezoeker onder de toepasselijke wetgeving, behoudt CommV Amusee zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.